Producentinformation

Scenkonstinorr.se är en webbaserad utbudskatalog med scenkonst som riktar sig till barn och unga. Utbudet planeras i samarbete mellan norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Här kan du som producent ges utrymme att synas tydligt och få goda möjligheter att turnéra i de vackra, vidsträckta norrlänen.

Syftet med katalogen är att presentera ett varierat scenkonstutbud för barn och unga samt att underlätta för arrangörer i de olika länen gällande urvalprocess. Varje termin tas ca 20 produktioner med i utbudet per län i ålderspridningen 0-20 år. Sidan presenterar några alternativ för varje åldersgrupp och förenklar urvalsarbetet på arrangörernas uttryckliga begäran samt förbättrar turnémöjligheterna för de producenter som landar i katalogen.

Urvalsprocess
Teaterkonsulenterna i norrlänen samarbetar nära när det gäller förmedlingsverksamheten som riktar sig till barn och unga. Resultatet av det arbetet syns genom det utbud som presenteras på webbsidan scenkonstinorr.se. Respektive länsteaters samt Riksteaterns produktioner för barn och unga tas per automatik med i säsongsutbudet. Konsulenterna träffas sedan för att diskutera fram ett urval av vilka produktioner från de fria teatrarna i landet som skall finnas med i webbkatalogen för respektive län. Alla län behöver inte erbjuda samma föreställningar men varje län samordnar i allmänhet med minst ett till anslutande län.

Urvalet baseras på pedagogiska och konstnärliga kvalitéer, föreställningar som setts och uppskattats, föreställningar arrangörer lämnat önskemål på osv. Fria teatrar i det egna länet prioriteras i en valsituation. Föreställningarna lever bara en säsong i turnéutbudet med få undantag. Undantag är de lokala grupperna vars verksamhet aldrig lämnar länet. Dessa ”perenna” föreställningar stannar kvar i utbudet efter överenskommelse.

Turnéstöd
TEATER: Riksteatern Västernorrland har under 2018 235.000 kr att distribuera i subventionsstöd för turnéer med fria teatergrupper inom länet. Vi subventionerar då kostnader för resor och traktamenten. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria teatrar som är medlemmar i Teatercentrum.
Riktlinjer turnéstöd B&U V-norrland TEATER 2018

DANS: Riksteatern Västernorrland har även under 2018 100.000 kr till subventioner för dansföreställningar. Då kan vi utöver resor och traktamenten även ge bidrag för logikostnader till arrangörerna. Stödet ges främst till arrangörer av föreställningar som framförs av fria dansgrupper.
Riktlinjer för turnéstöd B&U V-norrland DANS 2018

O.B.S! Fr.o.m. 2018 täcker Riksteatern Västernorrlands arrangörsstöd endast resor för teaterföreställningar, samt resor och logi för dansföreställningar. Traktamenten subventioneras alltså inte fortsättningsvis i enlighet m nationell överenskommelse mellan Teatercentrum och Riksteaterns konsulentpresidium.
Följande milersättningar tillämpas:

Personbil klass 1 (högst 3,5 ton)                                  37,50 kr per mil
Personbil klass 2/lätt lastbil/lätt buss (högst 3,5 ton) 50 kr per mil
Tung lastbil/Tung buss (överstiger 3,5 ton)                 70 kr per mil

Att komma med i utbudet
Du anmäler ditt intresse till länets riksteaterkonsulent. När beslut tagits om vilka län som nappar på turnéföreställningen kopplas din föreställnings presentation i Scenkonstportalen med text, bild och länkar till sidan. Obs! Du säljer och turnélägger din egen föreställning. Scenkonstinorr är ett verktyg och ett hjälpmedel men det krävs egen insats för att få till en lyckad turné!

Lycka till och välkommen till Västernorrland!

Med vänlig hälsning:
Stefan Åkerman, teaterkonsulent, Riksteatern Västernorrland